وبازهم صدای رعد وبرق وقطعی برق وتلفن.سومین روز ازقطعی تلفن همراه میگذردوهیچ گونه پیگیری انجام نشده است.

وبازهم هواابری شدونوسانات برق وقطعی آن خسارت ببار آورد.وچندین کولر ویخچال ودیگروسایل برقی سوخت و…