کدنویس قالب وردپرس افزونه وردپرس

ﯾﻮﺭﺵ ﻟﻐﺎﺕ ﻏﯿﺮ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺕ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺑﻠﻮچ ها

*ﯾﻮﺭﺵ ﻟﻐﺎﺕ ﻏﯿﺮ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺕ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺑﻠﻮچ ها*
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻠﻮﭺ ﺩﺭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻠﻮﭺ ﻧﺸﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺑﻨﺎﻡ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﯼ ﻓﺎﺭﺳﯽ، عربی، ﺍﺭﺩﻭ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺭﺑﻂ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ . ﺍﮔﺮ
ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻏﯿﺮ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﻠﻮﭺ ﻧﺸﯿﻦ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﻗﺸﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺸﻨﯿﺪﯾﻢ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺳﺨﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ *ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﺧﺘﻪ* ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﻠﻮﭺ ﻧﺸﯿﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻗﺸﺎﺭ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ . ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﺩﻻﯾﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﻨﯿﻦ
ﻟﻐﺎﺕ ﻭ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺷﯿﻮﻉ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ .
ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻻﯾﻞ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ .
.۱ ﻋﺪﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺩﺭ مدارس ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﻏﯿﺮ
ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ به ﻃﻮﺭی که ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﻧﺮﺥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺳﻮﺍﺩ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﻐﺎﺕ ﻭ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻏﯿﺮ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ
ﻭ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻟﻐﺎﺕ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻟﻐﺎﺕ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺷﺪﻧﺪ
.۲ﻧﺒﻮﺩ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ، ﺭﺍﺩﯾﻮ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻠﻮﭼﯽ
.۳ ﮐﺞ ﻓﻬﻤﯽ ﺍﻗﻠﯿﺘﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪﯾﺶ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻏﯿﺮ ﺑﻠﻮﭼﯽ
ﺭﺍ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﮐﻼﺳﯽ ﻭ ﻣﺪﺭﻧﯿﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﮐﻮﭼﮑﺸﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻏﯿﺮ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻏﯿﺮ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﺎﺭﺷﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .
ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻻﯾﻞ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻫﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻠﻮﭼﯽ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﻠﺖ ﺑﻠﻮﭺ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﻭ
ﻋﺪﻡ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭﻝ ﻫﻤﺖ
ﻭ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻭ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ
ﻏﯿﺮﺑﻠﻮﭼﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺧﻮﺩ ﺣﺬﻑ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﯼ
ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﮐﻮﭼﮑﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻠﻮﭼﯽ
ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯿﻢ. ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻭﻡ ﺳﻌﯽ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮑﺎﺭ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺗﺎ آموزش
ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺩﺭ دوره ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ آغاز ﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﻭ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﻮﺩ .
ﺧﺎﻧﻢ ‏« ﺳﯿﻠﻮﯾﺎ ﻭﺍﺭﻧﺮ‏» ﺷﺎﻋﺮ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻮﯾﺲ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ
ﺧﺼﻮﺹ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ : ‏«ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻘﻨﻮﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﺗﺶ ﻣﯽﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻣﯽﺳﻮﺯﺍﻧﺪ .‏» ﻭ ﺍﯾﻦ ﻗﻘﻨﻮﺱ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﺭﺯﺗﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮﻩ ﯼ ﺁﻥ،ﺯﺑﺎﻥ هر ملت ﺍﺳﺖ .
# ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ_ﮔﺮﻓﺘﻦ_ﻫﻮﯾﺖ_ﯾﻌﻨﯽ_ ناﺑﻮﺩﯼ_ﺧﻮﺩ.

برگزاری ضیافت افطار با حضور بیماران هموفیلی و خانواده های آنان در سالن سمن سرای سلامت شهرستان ایرانشهر*

*کانون هموفیلی شهرستان ایرانشهر* در یک برنامه معنوی و تبعیت از سنت حسنه ضیافت افطاری در راستای اهداف و برنامه های خود و بالا بردن سطح آگاهی مردم و خانواده های درگیر بیماری هموفیلی *با همکاری اعضای مجمع یاوران فرهنگ و اندیشه مکران* با حضور بیماران هموفیلی و خانواده های آنان و *با حضور دکتر احمد قویدل مدیرعامل انجمن هموفیلی ایران* ضیافتی را در سالن سمن سرای سلامت شهرستان ایرانشهر برگزار کردند.

این نشست که با *هدف تقویت روحیه بیماران وخانواده های آنها و آموزش هایی در جهت پیشگیری و کنترل این بیماری* ترتیب داده شده بود دکتر احمد قویدل مدیر عامل انجمن هموفیلی ایران ضمن تشریح این بیماری با اشاره به تأثیر ازدواج‌های فامیلی در ایجاد اختلالات انعقادی گفت : هموفیلی یکی از اختلالات انعقادی است که بصورت ارثی از طریق جنس مونث انتقال پیدا می‌کند و *ازدواج‌های فامیلی نقش موثری در ایجاد اختلالات انعقادی دارند* واین بیماری ارثی عمدتاً از طریق انتقال ژن معیوب مؤنث به فرزندان ذکور صورت  میگیرد.

وی تاکید کرد : با انجام آزمایشات ژنتیک می توان از تولد نوزاد مبتلا به بیماری هموفیلی جلوگیری نمود. *عموماً مردان گرفتار این بیماری می شوند* و آنرا از طریق دخترانشان منتقل می کنند، عموماً دختران گرفتار بیماری هموفیلی نمی شوند بلکه آن را به فرزندان پسر خود منتقل  میکنند به همین دلیل به عنوان ناقل شناخته می شوند .

دکتر احمد قویدل با اشاره به تمامی فاکتورهایی که کمبود یا عدم آن سبب بیماری هموفیلی می شود افزود:
*فاکتور ۸ و ۹ از طریق جنس مؤنث انتقال پیدا میکند و وابسته به ارث هستند* اما در فاکتورهای دیگر پدر و مادر هر دو با شرایط یکسان دخیل اند و فقط وابسته به مادر نیست و چنانچه ازدواج فامیلی صورت گیرد احتمال مبتلا به هموفیلی در فرزندان این افراد خیلی بالاست.

وی با تشریح خونریزی در افراد هموفیلی گفت: *در صورت خونریزی در افراد مبتلا به هموفیلی باید دارو به موقع ، کافی و نسبت به وزن و شدت بیماری هر فردی به بیمار داده شود*
در شرایطی که دارو در دسترس نباشد مسکن زده می‌شود و مسکن کم کم سبب اعتیاد فرد می شود
اکثرا در فاکتور ۸ و ۹ همه مفاصل ها در معرض خونریزی قرار می گیرند و *چنانچه دارو به موقع زده نشود سبب معلولیت فرد می گردد* اما در فاکتورهای هفت و یک خونریزی به صورت مخاطی است و مشکل معلولیت پیدا نخواهند کرد

مدیر عامل انجمن هنوفیلی با تبیین فاکتورهای مختلف گفت: *منظور از فاکتورها پروتئین‌هایی هستند که در کبد تولید می شوند* و اگر تولید پروتئین ها با مشکل مواجه شود در افراد مشکل انعقادی پیش خواهد آمد و در این بین فقط فاکتور ۸ و ۹ وابسته به ارث هستند و *چنانچه بیمار به موقع و درست از فاکتورها استفاده کند به مانند دیگر افراد زندگی عادی خواهند داشت*

دکتر قویدل با تشریح علایم اولیه هموفیلی تصریح کرد: علایم اولیه این بیماری خونریزیهای طولانی پس از خراشهای کوچک است. البته اینگونه خونریزیهای کوچک ولی طولانی باعث مرگ شخص مبتلا نمی شود ولی به تدریج بیماری پیشرفت نموده علایم شدیدتری از قبیل خونریزیهای دردناک داخل مفصلی مانند مفصل زانو ایجاد خواهد کرد.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، در این همایش با اشاره به نا آگاهی بیماران نسبت به این بیماری نقش آموزش را در کنترل بیماری و زندگی به صورت عادی بیماران هموفیلی را موثر دانست و گفت:بیماران مبتلا به هموفیلی باید راجع به بیماری و درمان و مراقبت های لازم آموزش کافی دریافت کنند تا از زندگی بهتری برخوردار باشند *در اینجا نقش والدین بسیار مهم است*.

#لینک مجمع در اینستاگرام

http://instagram.com/_u/yavaran_farhang

#لینک مجمع در تلگرام
https://telegram.me/yavaran_farhang_makoran

عبدالجلیل جعفری

chanf.ir
سروش
https://sapp.ir/rozaneh1420

دعوت انجمن هموفیلی ایرانشهر

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما روزه داران راستین

مجمع فرهنگ و اندیشه مکران در راستای برنامه ها و اهداف خود و گسترش همکاری و تعامل سازنده با سمن ها و NGO ها و تبعیت از سنت حسنه ضیافت افطاری وحمایت مادی و معنوی از انجمن هموفیلی شهرستان ایرانشهر به همراه ngo های دیگر سطح شهر
ضیافتی ترتیب داده اند
تا هم فرهنگ و سنت ناب افطاری دادن رواج پیدا کند و هم دیداری داشته باشند با بیماران هموفیلی و خانواده هایشان و این دیدار سبب تقویت روحیه معنوی بیماران شود و در نهایت با آشنایی بیشتر با این بیماری بتوانیم اطلاع رسانی های بیشتری راجع به آن و نحوه ی پیشگیری داشته باشیم.

شما را هم به حضور در این ضیافت آسمانی فرا می خوانیم تا در  ضیافتی از نور، سفره دار مناجات افطارتان باشیم و جرعه نوش استجابت دعاهایتان جهت شفای این عزیزان.

مکان :شهرستان ایرانشهر،چهار راه پاستور-سالن سمن سرای سلامت
زمان:ساعت۶عصر روز شنبه ۵خرداد۹۷ مصادف با دهم رمضان ۱۴۳۹

#لینک مجمع در اینستاگرام

http://instagram.com/_u/yavaran_farhang

#لینک مجمع در تلگرام
https://telegram.me/yavaran_farhang_makoran

عبدالجلیل جعفری

chanf.ir
سروش
https://sapp.ir/rozaneh1420

💢تخصیص ۱۰میلیارد ریال اعتبار به طرح های گردشگری بخش روستایی استان + چانف

مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری سیستان و بلوچستان گفت: ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سرفصل گردشگری و وجوه بند (و) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۶ کشور به حساب ۱۰ دهیاری این استان واریز شد.

به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان آرش جمالزهی در کارگروه گردشگری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ۱۰۰ روستای هدف گردشگری در کارگروه گردشگری توسط دفتر امور روستایی این استان مصوب که از این تعداد به پنج روستا معادل پنج میلیارد ریال در سال ۹۵ اعتبار تخصیص داده شده و یک میلیارد تومان اعتبار برای ۱۰ روستا به منظور اجرای پروژه‌های گردشگری از محل اعتبارات سال ۹۶ اختصاص یافت.

جمالزهی افزود: این اعتبار برای ۱۰ روستای هدف و هر روستا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تخصیص داده شده که دهیاران موظفند با ارائه طرح توجیهی و هماهنگی و مشارکت با بنیاد مسکن و میراث فرهنگی و گردشگری تا پایان سال مالی ۹۶ این اعتبار را جذب کنند.

وی گفت: این اعتبارات به روستا‌های چانف در نیکشهر، چاه حسینعلی در زاهدان، کج در ایرانشهر، فیروزآباد در سرباز، کلپورگان در سراوان، درک و بندر تنگ در کنارک، بالاخانه در نیمروز، کرکوه در هیرمند و روستای تنگ سرحد در نیکشهر اختصاص یافته است.

اب معدنی چانف

وی تاکید کرد: باید به گونه‌ای عمل کنیم که با حضور و همراهی دهیاران، بخشداران، میراث فرهنگی و گردشگری و با تعامل و همراهی بتوانیمجاذبه‌های گردشگری در بخش روستایی سیستان و بلوچستان را بیش از پیش شکوفا کنیم.

گفته می شود اعتبارات تخصیص یافته به چانف برای هزینه در آب معدن در نظر گرفته شده است .

 

چرا از معلم باید تجلیل کرد

چرا از معلم باید تجلیل کرد

“چندین سال است که به بهانه شهادت معلمی بزرگ و فرزانه، استاد شهید مطهری رحمه الله دست مایه قدردانی و تجلیل از معلم شده است؛ معلمی که انسان ساز و فرداپرداز است و تکریم و تعظیم او، تکریم و تعظیم علم است. معلم، معمار قلب هاست و بذر نور در دل ها می افشاند. قدردانی و تجلیل از معلم، قدردانی از باغبانی است که هر صبح، سبدی از صمیمیت با خود به کلاس می برد و با انگشتان مهربان خویش، بر شاخه قلب ها فردا را پیوند می زند. تجلیل معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تأمین، و سلامت امانت هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین می کند”.
کسی منکر خدمات دیگر اقشار جامعه نیست در واقع همه اجزای ضروری بدنه جامعه هستند در واقع از همه باید سپاسگذار باشیم .
کسانی که خود را کنشگر اجتماعی معرفی می کنند در صدد فراهم کردن موقعیتی برای تجلیل سایر اقشار جامعه باشند.
من بعنوان معلم بر حسب وظیفه ام و بر اساس ساعات کاریم سر کلاس حضور پیدا می کنم و طبیعتا باید مانند دیگر کارمندان بعد از تعطیلی باید هر آنچه در سر کار با آن مشغول بودم را باید رها کنم و به منزل بروم ولی واقعا اینگونه نیست .
بیشتر اوقات که مربوط به خارج از محل کار است ناخواسته به آن اختصاص می یابد اما کارمندان دیگر اگر ساعتی هم اضافه از ساعات کاری را که به کار اختصاص دهند اضافه کاریش را می گیرند
اما معلم اینگونه نیست.
مطالعه و آماده کردن دروس روز بعد ،تصحیح اوراق ،بررسی فعالیت ها و مسایل مربوط به مدرسه همه در ساعات غیر از ساعات کاری یا در خانه انجام می شود.
به نظر من جای تقدیر دارد.
من بعنوان یک معلم منکر زحمات و تلاش های اقشار مختلف جامعه نیستم.

کارگران هم بعنوان اقشار زحمت کش جامعه و در عین حال از کم درآمدترین اقشار هستند
حیات معنوی جامعه و حیات مادی جامعه وابسته به دو قشر معلم و کارگر است اگر این دو قشر قدر بینند و بر صدر نشینند جامعه متعالی خواهد شد

عبدالجلیل جعفری

علی سپاهیان با دستان خالی هوای هوادارانش را دارد

علی سپاهیان با دستان خالی هوای هوادارانش را دارد و با نام بلوچستان خواهد درخشید….

علی سپاهیان خواننده،تنظیم کننده و ترانه سرا در سال ۱۳۷۱ در استان سیستان و بلوچستان شهرستان ایرانشهر دهستان ابتر در خانواده فرهنگی و مذهبی چشم به جهان گشود وی در سن ۱۳ سالگی از مهر و محبت پدر محروم شده و مادر مونس و همدم ایشان بود و در سال ۱۳۸۸ ازدواج کرده و حاصل این ازدواج سه فرزند دختر به اسم های مایسا،سارینا،سلاله میباشد وی در همان اوایل سالهای دوران نوجوانی در کنار استاد محمدعمر سامی مشغول به خواندن و تمرین شعر و شاعری که با اولین شعر مولا علی(ع) که سروده برادر ایشان بود شروع بکار و اجرا کرد
و به دنیای پرفراز و نشیب و پهناور هنر ورود کرده و با توجه به اینکه هیچ اندوخته یا پس اندازی و یا شغلی نداشتند به تنهایی یک دستگاه کیبورد بصورت خیلی ابتدایی و در حد ملودی به فعالیت مشغول که در سال ۱۳۸۸ بطور رسمی موسیقی را دنبال نمودند.
علی سپاهیان با گروه هنری خانه جوان اوقات فراغت خود را تئاتر کار میکردند که بعدها متاسفانه بنا به دلایلی با انحلال گروه هنریشان و نبود امکانات کافی در روستا و با وجود محصل بودن ، رفت آمد به اداره ارشاد ایرانشهر میسر نبود و مجبور شدند در سطح مدارس نمایش نامه هایی بنویسد و اجراء نماید.
علی سپاهیان علاقه شدیدی به کار تئاتر داشته و میخواهند در کنار موسیقی کار تئاتر را هم ادامه دهند…
علی سپاهیان خواننده ی سبکهای سنتی و پاپ گاهی هم دکلمه میخوانند ایشان همچنین کار تدوین و ساخت و دوبله انیمیشن را در حد آماتور انجام داده اند ک به دلیل کمبود امکانات بازهم توانایی ادامه این کار رو نداشتند
این هنرمند تا به حال آلبومی ارائه نداده ولی تک آهنگی های زیادی از قبیل ایران ایران،پری من،ابترزمین،جوان ناکام ،شوک و… بوده که در دسترس طرفدارانش میباشد.
علی سپاهیان برای دل هوادارانش میخواند و گاهی به علت بی مهری مسئولین و کمبود امکانات تا مرز کنار گذاشتن موسیقی پیش رفته..
این هنرمند جوان با کمترین امکانات در فضای خانه خود کارهای هنری خود را به زیبایی انجام میدهد و مکان خاصی برای ضبط موسیقی هایش ندارد.
علی سپاهیان تمام تلاش خود را جهت ایجاد محیطی مناسب برای اجرای فعالیت های خود داشته ولی تاکنون کسی از ایشان حمایت ننموده اند.
وی در سخنان خود گفتند : تنها نگرانی من جوانان روستای ابتر هستند که هیچ مکانی نداشته تا جوانان استعداد و هنرشان را به اجراء بگذارند و این هنرهایشان در وجودشان پنهان مانده که علی از مسئولین انتظار دارد حداقل در حد یک مکان به آنها کمک کنند تا خدایی نکرده جوانان به سمت اعتیاد و بی راهه نروند
هنرمند جوان در سخنان خود بیان کرد دوست دارد از این روستا ابراهیم پرویز پورها و ابراهیم ساویز های دیگری رشد کنند و از آنان به عنوان الگوهای خود برای موفقیت نام برد و خاطر نشان کرد این پتانسیل و ظرفیت در روستای ابتر برای رشد و موفقیت وجود دارد.

وی در آخر سخنان خود گفتند:جاه طلب نبوده و نخواستم خودم به تنهایی مطرح بشوم…!!! و علت کمتر دیده شدنش همین بوده و بس….

🌿گزارش پریسا ایرندگانی فعال اجتماعی چهارشنبه خبری🌿

تبریک به جناب محسن اربابی بابت قبول مسئولیت ریاست دبیرستان نمونه دارالفنون بمپور*

بسمه تعالی

*تبریک به جناب محسن اربابی بابت قبول مسوولیت ریاست دبیرستان نمونه دارالفنون بمپور*

همکار ارجمند جناب آقای *محسن اربابی* از اعضای سابق هیات مدیره و فعلی هسته ی مرکزی مجمع،بدین وسیله قرار گرفتن در این مسوولیت جدید را به شما تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان بهترین ها را برایتان آرزومندیم.

امیدواریم که ادامه دهنده ی راه *استاد قادر هرمزی* در زمینه پیشرفت های آموزشی این دبیرستان که همواره میزبان نخبگان مناطق مختلف بمپور،بزمان،دلگان،جلگه،فنوج،مسکوتان،کتیچ و لاشار بوده و هست،باشید و به کمک همکارانتان در مدرسه و با پشتیبانی عوامل اداری و سایر سازمان های مردم نهاد شهرستانی،استانی و کشوری سرعت پیشرفت این مدرسه را بیش از پیش گردانید.

اعضای مجمع هم ضمن تشکر مجدد از زحمات فراوان استاد هرمزی،آمادگی خود را برای همکاری کما فی السابق با این آموزشگاه و شما دوست عزیز با تمام ظرفیت مجموعه و سایر ngo های فعال کشوری که نمایندگیشان را در استان و شهرستان دارا میباشد، اعلام میدارند، تا شما که جوانی پویا و فعال و دارای تخصص و قدرت تحلیلی و برنامه ریزی( کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی) هستید بتوانید به چشم اندازهای ترسیم شده ی خودتان برسید.
چرا که واقفیم به کمک همکارانتان در صدد تعریف برنامه هایی علمی، مدون و اجرایی کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت هستید برای افزایش سرعت رشد آموزشی در این آموزشگاه خاص.

دست حق یارتان💐

#لینک مجمع در اینستاگرام

http://instagram.com/_u/yavaran_farhang

#لینک مجمع در تلگرام
https://telegram.me/yavaran_farhang_makoran

عبدالجلیل جعفری

chanf.ir
سروش
https://sapp.ir/rozaneh1420

اعلام زمان ثبت نام و تاریخ برگزاری پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۷

اعلام زمان ثبت نام و تاریخ برگزاری پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۲/۱۸

پیرو اطلاعیه مورخ ۹۷/۰۲/۱۷، به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت‌نام و شرکت در پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۷ می‌رساند که ثبت‌نام برای شرکت در آزمون مذکور منحصراً بصورت اینترنتی از روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۳ آغاز و در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۳۱ پایان می‌پذیرد. لذا کلیه داوطلبان دقت نمایند که این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و به درخواستهایی که بعد از تاریخ مذکور برای ثبت‌نام به سازمان سنجش آموزش کشور واصل شود به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لازم به توضیح است آزمون مذکور در تاریخ ۹۷/۰۴/۱۵ برگزار خواهد شد.

تبریک به خانم ساجده بلوچی بعنوان معلم نمونه استانی

خانم دکتر *ساجده بلوچی* همکار فرهنگی و ریاست محترم هیات مدیره مجمع یاوران فرهنگ و اندیشه مکران بدین وسیله انتخاب شایسته شما بعنوان
  ” معلم نمونه استانی ” در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ موجب مباهات و افتخار همکاران فرهنگی است، کسب این افتخار را به شما و جامعه فرهنگی شهرستان ایرانشهر و خانواده محترم تبریک عرض می نماییم
شما با مجاهدت های علمی و آموزشی و شرکت فعال در امور خیریه و عام المنفعه به وسعت تمام استان به حق شایسته ی این انتخاب بودید

توفیقات روز افزون شما را در دیگر مراحل علمی و زندگی از خداوند منان خواستاریم .

جعفری
مدیر روابط عمومی مجمع یاوران فرهنگ و اندیشه مکران
chanf.ir
#لینک مجمع در اینستاگرام

http://instagram.com/_u/yavaran_farhang

#لینک مجمع در تلگرام
https://telegram.me/yavaran_farhang_makoran

عبدالجلیل جعفری

chanf.ir
سروش
https://sapp.ir/rozaneh1420

باهمت مجمع یاوران فرهنگ و اندیشه مکران و جامعه یاوری فرهنگی ۴مدرسه در بخش های بمپور،بنت و بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر افتتاح شد

باهمت مجمع یاوران فرهنگ و اندیشه مکران و جامعه یاوری فرهنگی ۴مدرسه در بخش های بمپور،بنت و بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر افتتاح شد

در این دیدار سه روزه دبستان ۶کلاسه شیرکوند بخش بمپور و دبستان دن کلمان و دبستان گیمیک بخش بنت و دبستان روستای درکیان بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر افتتاح شدند.

در راستای تقدیر و تجلیل از خیرین و معلمان برتر مجمع جلسه ای با حضور اعضای هیئت مدیره و هسته مرکزی مجمع با جامعه یاوری فرهنگی باحضور نمایندگانی از شورای شهر و جمعی از خیرین و عبدالغفورحسینی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ایرانشهر در دفتر مجمع یاوران فرهنگ و اندیشه مکران برگزار شد.

در آغاز این نشست ساجده بلوچی رئیس هیئت مدیره مجمع یاوران فرهنگ و اندیشه مکران ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان و خیرین به معرفی کامل مجمع و فعالیت‌های آن پرداخت و گفت:
این مجمع با هدف کمک به ارتقاء سطح آموزشی منطقه و همچنین کمک به دانش آموزان بی بضاعت کارش را آغاز کرد و از طریق کارگروه های شش گانه آموزشی فعالیت‌هایش را ادامه یافت و نتایج فعالیت کارگروه های مختلف در جلسات ماهیان مجمع تحلیل و بررسی می شود

محمد انور امیری مسئول کارگروه فنی و نایب رئیس مجمع و ریاست مدیر عامل خیرین مدرسه ساز شهرستان از فعالیت های جامعه یاوری فرهنگی تقدیر وبه گوشه ای از فعالیت های جامعه یاوری فرهنگی و نحوه آشنایی و همکاری با آن پرداخت و گفت:
قریب به ۹۰۰ مدرسه در اقصا نقاط میهن اسلامی به وسیله جامعه یاوری فرهنگی ساخته شده است و با توجه به پیشینه آن در صدد بر آمدیم که از پتانسیل های این خیرین بهره مند شویم به همین منظور با سفر به پایتخت نشست هایی که با این مجمع واعضای هیئت مدیره برگزار شد پروژه هایی در این منطقه نیز در دستور کار قرار گرفت که حاصل آن ۲۹ مدرسه است که بسیاری از آنها افتتاح و برخی دیگر در مراحل پایانی قرار دارند و به‌زودی چند مدرسه دیگر به کمک جامعه یاوری و دیگر بنیادهای علمی کشور تعریف خواهد شد

عبدالغفورحسینی مدیر آموزش و پرورش شهرستان ایرانشهر ضمن عرض خیرمقدم به مهمانان از فعالیت‌های مجموعه یاوران فرهنگ و اندیشه مکران و جامعه یاوری فرهنگی تهران تقدیر کرد و گفت:
بسیار خرسندم که در جمع خیرین و اعضای مجمع قرار گرفتم
جوانانی که احساس کردند با در کنار هم بودن و برنامه‌های منسجم ،بهتر می توانند به منطقه شان خدمت کنند و این گروه با تلاش هایی که انجام داده هدفی جز ارتقای فرهنگ منطقه نداشتند.

وی با بیان اینکه ما در بلوچستان از فقر آموزشی و کارهای فرهنگی رنج می بریم افزود:
همیشه ما از وضع موجود گله‌مند بودیم و احساس نارضایتی می کردیم و کاری برای انجام دادن نداشتیم اما این گروه و مجمع نشان داد که دوره حرف زدن گذشته و باید وارد عرصه عمل شویم
و از موسسات و خیرین عزیز می خواهیم به همه گروه ها و مجموعه هایی که دغدغه آموزشی دارند اعتماد کنند و همانگونه که این مجموعه کارش را فوق العاده شروع کرده است و در ایام مختلف در حال کار هستند دیگر عزیزان نیز در راستای ارتقای شاخص های آموزشی همگام و همراه ما باشند

وی با تاکید بر بالا بودن آمار دانش آموزی و کمبود فضاهای آموزشی شهرستان گفت :
ایرانشهر ؛شهر مهاجر پذیری است و آمار دانش آموزی رو به رشد است به طوری که در سال ۹۳ آمار دانش‌آموزان ۳۶ هزار نفر بود و در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ به ۴۶ هزار نفر رسید و با توجه به خشکسالی های پیشرو در ۵ سال آینده آمار دانش آموزان از ۶۰ هزار نفر بیشتر خواهد شد و نیاز به فضاهای آموزشی دوچندان خواهد بود.

فاضلی نماینده جامعه یاوری فرهنگی ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های مجمع یاوران فرهنگ و اندیشه مکران مختصری از آغاز به کار و اهداف و فعالیتهای جامعه یاوری فرهنگی اشاره کرد و گفت:
جامعه یاوری فرهنگی که از سال ۶۲ توسط مجتبی کاشانی تاسیس شد و فعالیتش را آغاز کرد بالغ بر ۸۹۳ پروژه ساخته است

وی افزود: هدف اصلی جامعه یاوری مدرسه سازی است و این نیازی همیشگی و تمام نشدنی است و در صدد هستیم که در کنار مدرسه سازی تفاهم‌نامه‌ای با مجمع برای کارهای نرم افزاری نیز منعقد کنیم و در کنار مدرسه سازی مدرسه یاری هم در کنار آن داشته باشیم .

وی در پایان از اعضای مجمع یاوران فرهنگ و اندیشه مکران و بخصوص محمد انور امیری ،دانش و درنهایت حسینی مدیر آموزش و پرورش تشکر و قدردانی کرد .

گزارش:
مدیر روابط عمومی مجمع یاوران فرهنگ واندیشه مکران

#لینک مجمع در اینستاگرام

http://instagram.com/_u/yavaran_farhang

#لینک مجمع در تلگرام
https://telegram.me/yavaran_farhang_makoran

عبدالجلیل جعفری

chanf.ir
سروش
https://sapp.ir/rozaneh1420