نتایج نهایی شمارش آرای حوزه ایرانشهر سرباز لاشار چانف  حکایت از آن دارد که آقای اربابی و افرازه از رقیبان خود پیشی گرفته اند .آقای محمد سعید اربابی ۵۷۷۱۳ رای

آقای حاج ابراهیم افرازه: ۴۹۵۱۵ رای

آقای عبدالناصر درخشان حدود ۴۸۷۳۰ رای

آقای دادرحمن بامری۴۷۲۵۹ رای

آقای حسن بامری ۱۱۶۲۱ رای

و بقیه نامزدهای با نتایجی کمتر نسبت به بقیه در انتهای این لیست قرار دارند.